สังคม

กรมอนามัยร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคมุ่งเน้นการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

    นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังร่วมงานแถลงข่าว ความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคและพิธีมอบเกียรติบัตร SMART 4 ณ อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ ศูนย์ปฏิรูปอุตาสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งคน ครัว รถ และตลาดให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟู้ดทรัค รวมทั้งการถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถไปสู่หน่วยงานภูมิภาค ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และชุมชนในการส่งเสริมผลักดันให้การประกอบอาชีพจำหน่ายอาหาร Food Truck ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้ง คน ครัว รถ และตลาด

    ทั้งนี้ วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมากฎกระทรวงกำหนดให้คนขายหรือผู้ที่สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรงและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารตามประกาศกระทรวงโดยผู้ที่ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายในเดือนธันวาคม 2563 และต้องอบรมทบทวนเพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุกๆ 3 ปี ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ตามสุขลักษณะในกฎกระทรวงทั้ง 22 ข้อ ประกอบด้วยความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหรือการจัดการสถานที่จำหน่าย การจัดการอาหารวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์ เลือกล้างเก็บนำมาใช้อย่างไรไม่ให้ปนเปื้อน การจัดการด้านของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น น้ำทิ้ง ขยะ สัตว์แมลงนำโรคต่างๆ และการดูแลสุขภาพอนามัยของคนปรุงคนเสิร์ฟที่เรียกว่าผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ผู้สัมผัสอาหารทุกคนในประเทศไทยจะต้องได้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติและหรือสอบผ่าน

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดยwww.pr.moph.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://pr.moph.go.th