สังคม

แพทย์ไม่แนะนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้วใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อาจเกิดผลลบปลอม

     นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรการอาหารและยา ชี้แจงว่า ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยจนเอง พ.ศ. 2562

โดยเริ่มใช้ลบังคับเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งหลายหน่วยงานได้แสดงความกังวลว่า ผู้ใช้ชุดตรวจะมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใดในการจัดการตนเองภายหลังผลตรวจนั้น ขอชี้แจงว่า การปลอดล๊อกเพื่อให้มีชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองครั้งนี้
และ อย.ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นแพทยสภา สภากาชาดไทย กรมควบคุมโรค ในการเตรียมข้อมูลแนะนำในผู้ใช้กลุ่มเยาวชนด้วย

    ทั้งนี้ การใช้ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื่อเอชไอวีด้วยตนเองเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อผลการตรวจ พบว่ามีปฏิกิริยา (reactive) ผู้ใช้ต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัย เช่น โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หากมีความเสี่ยงสูง หรือไปเสี่ยงรับเชื้อดังกล่าว ในช่วง 6-12 สัปดาห์ ควรมีการตรวจซ้ำ และที่สำคัญ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนี้ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว เพราะอาจเกิดผลลบปลอม