สังคม

แพทย์เปิดคลินิกอาสาเฉพาะทาง 22 คลินิก ดูแลประชาชน จ.เพชรบุรี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และในวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2562 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3 นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลภาครัฐ มหาวิทยาลัย 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนกว่า 500 คน ไปให้การรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง

การออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง 22 คลินิก และคลินิกกฎหมาย ให้บริการ 4 ด้านได้แก่ 1.การตรวจคัดกรองโรค เช่น การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์ ตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานที่จอตาและต้อหิน 2.การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม การผ่าตัดแก้ไขการได้ยิน การผ่าตัดส่องกล้อง การแจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุ มอบรถเข็น ขาเทียม 3.การส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ให้ความรู้การออกกำลังกาย การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง และ 4.การสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ