สังคม

กรมการแพทย์จัดทำหนังสือ“GREEN BOOK 2019”รวมรายชื่อยาที่มีคุณภาพ

       นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา โดยภายใต้ “โครงการประกันคุณภาพยา” ได้สุ่มตัวอย่างยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 จนปัจจุบัน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งยาที่มีผลการตรวจ “เข้ามาตรฐาน” จะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ “GREEN BOOK” ส่วนยา ที่มีผลการตรวจ “ไม่เข้ามาตรฐาน” สำนักยาและวัตถุเสพติดจะรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ปรับปรุงต่อไป

    ในปีนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2561 มาจัดทำเป็นหนังสือ “GREEN BOOK 2019” ประกอบด้วยยา 370 รายการ (ตามชื่อสามัญ) จาก 3,289 รุ่นผลิต (lot number) โดยในปีล่าสุดนี้ ยังได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และเจลพริก ที่มีใช้ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยส่งเสริม การใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตยาสมุนไพรให้สามารถผลิตยาได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

 
     ทั้งนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Mobile applicationGREEN BOOK DMSC” ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบ android และ iOS หรือทางเว็บไซต์ สำนักยาและวัตถุเสพติด https://www.bdn.go.th ข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งระบบสุขภาพของประเทศ และประชาชนในการเลือกใช้ยาต่างๆ ได้” นายแพทย์โอภาส กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย www.bdn.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.bdn.go.th